Objavljen Natječaj za izbor osoba s područja PGŽ čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima u 2020. godini

Dana 31. kolovoza 2020. na internet stranici Primorsko-goranske županije objavljen je Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko – goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima u 2020. godini. Ove je godine osigurano 100.000,00 kuna bespovratnih poticajnih sredstava koje se planira rasporediti za razvoj najbolje ocijenjenih inovacija.

NATJEČAJ:

Pravo sudjelovanja imaju fizičke osobe – autori inovacija (u daljnjem tekstu: inovatori) s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije.

Kandidirati se može inovacija (izum ili industrijski dizajn) za koju je u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV) ili odgovarajućoj međunarodnoj ili nacionalnoj instituciji iz područja industrijskog vlasništva zaprimljena prijava ili izdana isprava o priznatoj zaštiti tijekom 2019. ili 2020. godine. Neće se razmatrati predmeti s obustavljenim postupkom ili odbijenom zaštitom.

Inovacije koje su sufinancirane bespovratnim poticajnim sredstvima ranijih godina, neće se razmatrati.

Inovator može prijaviti više inovacija, ali pravo na sufinanciranje može ostvariti samo jedna inovacija.

Posebno će se stimulirati tri najuspješnije inovacije mladih inovatora (do navršenih 30 godina).

Prijave koje ne prođu bodovni prag od minimalno 25% od ukupno mogućih bodova, neće biti sufinancirane bespovratnim poticajnim sredstvima.

Rok za podnošenje prijava s prilozima je zaključno s danom 30.  rujna  2020. (srijeda).

Detaljne informacije o raspisanom natječaju te potrebnoj dokumentaciji za prijavu na natječaj može se pronaći na sljedećem linku.