JAVNI POZIV ZA PROGRAME PODUZETNIŠTVA U KULTURI ZA 2014. GODINU

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva kulture za programe poduzetništva u kulturi za 2014. godinu

Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90, 27/93 i 38/09) i članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 69/12, 44/13 i 91/13) objavljuje
JAVNI  POZIV ZA PROGRAME PODUZETNIŠTVA U KULTURI ZA 2014. GODINU
I. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva kulture za programe poduzetništva u kulturi za 2014. godinu.
Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju subjekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi – trgovačka društva prema Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12 i 68/13), obrti prema Zakonu o obrtu (NN 143/13, zadruge prema Zakonu o zadrugama (NN 34/11 i 125/13), ustanove (osim javnih ustanova) prema Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i umjetničke organizacije prema Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96 i NN 44/96).
Uvjeti i kriteriji za odobravanje sredstava, te namjena sredstava utvrđeni su u programu „Poduzetništvo u kulturi“ za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Program).
Ministarstvo kulture zadržava pravo izmjena i dopuna Programa.
II. Područja u kulturi koja se potiču Programom su sljedeća: knjiga i nakladništvo izvedbene umjetnosti vizualne (likovne) umjetnosti.
Potpore se odobravaju za sljedeće poslovne aktivnosti: prvenstveno za sufinanciranje 50% troškova bruto plaće novozaposlene osobe kao dijela troška projekta, ne više od 4.000,00 kn mjesečno po osobi, najviše do 12 mjeseci (broj zaposlenih prema izvješću mora biti veći od prijavljenog stanja na R-Sm obrascu) – nabava novih tehnologija – strojeva i alata te informatičke i multimedijalne opreme i programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti – promidžbene aktivnosti (ulaganje u povećanje/širenje publike).
III. Za provedbu Javnog poziva za programe poduzetništva u kulturi za 2014. godinu u proračunu Ministarstva kulture na proračunskoj aktivnosti A784003 osigurano je ukupno 1.900.000,00 kuna. Potpore se odobravaju u visini do 85% prihvatljivih troškova predloženog projekta. Najniža pojedinačna potpora iznosit će 20.000,00 kuna, a najviša 100.000,00 kuna.
IV. Prijava na javni poziv treba sadržavati prijavnicu te dokumentaciju navedenu u točki 10. Programa.
Prijavnice se mogu naći na internetskoj adresi www.min-kulture.hr. Razmatrat će se samo one prijave za koje je ispravno ispunjena on line prijavnica.
Ispisane prijavnice sa svom traženom dokumentacijom, uz naznaku „za Javni poziv – Poduzetništvo u kulturi“ mogu se poslati poštom ili osobno predati u pisarnici Ministarstva kulture, Zagreb, Runjaninova 2.
Neće se razmatrati zahtjevi koji nisu dostavljeni na ispunjenim prijavnicama u elektroničkom i tiskanom obliku u navedenom roku, kao i oni navedeni u točki 11. Programa.
V. Dostavljene zahtjeve razmatrat će posebno formirano Povjerenstvo. Odluku o odabiru i dodjeli sredstava donosi ministrica kulture na temelju prijedloga Povjerenstva.
Informacije o zaprimljenim zahtjevima (popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava te pregled odbijenih zahtjeva) objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture  www.min-kulture.hr.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti do 4. travnja 2014. godine u Ministarstvu kulture.
VI. Korisnici su dužni dodijeljena bespovratna sredstva utrošiti prema ugovorenim namjenama te u ugovorom utvrđenom roku dostaviti Ministarstvu kulture Izvještaj o korištenju sredstava s pripadajućom dokumentacijom.
Ministarstvo kulture zadržava pravo praćenja realizacije i kontrole namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava.
VII. Javni poziv traje od 14. ožujka do 14. travnja 2014. godine, a objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.