Održana početna konferencija za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Duplja“

Dana 18. prosinca 2019.g. u Gradu Novom Vinodolskom održana je početna konferencija za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Duplja“ s ciljem informiranja javnosti o projektu koji se provodisukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na9.679.558,25 kuna, pri čemu ukupni prihvatljivi troškovi iznose 8.518.452,00 kuna, a osigurano je 7.240.684,20  kunaiz Kohezijskog fonda Europske unije, odnosno 85% od ukupno prihvatljivih troškova.

Grad Novi Vinodolski je dana 29.srpnja 2019. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zajedno s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a financirane aktivnosti koje se provode u okviru ovog projekta su: izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta, stručni nadzor, koordinator zaštite na radu, tehnička pomoć i aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta.

Odlagalište neopasnog otpada „Duplja“ smješteno je na k.č. br. 9436/6 k.o. Novi na području grada Novi Vinodolski u Primorsko-goranskoj županiji na udaljenosti 7 km sjeverozapadno od grada Novi Vinodolski,  uz cestu Novi Vinodolski – Breze. 

Otpad se na odlagalištu neopasnog otpada Duplja odlagao od 1969.godine, a sanacija odlagališta jezapočela 2005.godine. Izgradnjom pretovarne stanice, 2017.godine otpad se prestao odlagati naodlagalištu, te se isti od tada odvozi u Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina.

Ovim projektom, izvršit će se konačno zatvaranje i rekultivacija dviju odlagališnih ploha. Radovi nasanaciji obuhvaćaju preoblikovanje odloženog otpada prema projektom definiranoj geometriji,izvedbu završnog prekrivnog sustava sa pasivnim sustavom otplinjavanja, izgradnju sustava zaprikupljanja i odvodnju oborinskih voda, izgradnju hidrantske mreže za gašenje požara, te u konačnicičišćenje terena po rubu odlagališta s krajobraznim uređenjem odlagališta.

Završetkom svih predviđenih radova ostvarit će sesljedeći ciljevi: sanacija odlagališta otpada,smanjenje emisije štetnih plinova što će umanjiti negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, te regeneracija zemljišta. Izvođač radova je tvrtka G.T. Trade d.o.o. iz Splita, a razdoblje provedbe projekta, odnosno svih projektnih aktivnosti iznosi 7 (sedam) mjeseci.

Tijekom provedbe projekta na području Grada Novog Vinodolskog bit će provedene aktivnosti promidžbe i vidljivostiputem kojih će građani biti informirani o projektu i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom i očuvanja životne sredine.

Nabave za radove i usluge koje se provode u okviru projekta „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Duplja, provedene su u razdoblju od kolovoza do studenog, a uz prethodno spomenutog izvođača odabrane su sljedeće tvrtke:

 • Karloline-KLING d.o.o. iz Rijeka  za uslugustručnog nadzora.
 • Proatest d.o.o. iz Zagreba za uslugu  koordinatora zaštite na raduu fazi izvođenja radova.
 • Mundomelius d.o.o. iz Zagreba za uslugutehničke pomoći.
 • Puppis d.o.o. iz Rijeke za uslugu promidžbe i vidljivosti projekta.

Na konferenciji su bili nazočni::

 1. Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog – Velimir Piškulić
 2. Zamjenik gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog –Tomislav Cvitković
 3. Pročelnik UO za komunalni sustav i prostorno planiranje – Domagoj Kalanj
 4. Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i graditeljstvo – Darka Macan
 5. Pročelnik UO za financije i javnu nabavu – Zoran Tomić
 6. Pomoćnica pročelnika UO za financije i javnu nabavu – Sandra Ristić
 7. Predstavnik izvođača radova tvrtke G.T. Trade d.o.o. – Dejan Mračkovski